NEW
12G-SDI/HDMI / HDR Recording Monitor
NEW
18.5", SDI/HDMI, FHD
NEW
모니터용 / 양쪽손잡이포함/V마운트배터리사용/무선 수신기내장x
모니터용 . ARRI,RED 카메라 컨트롤 불가능 (라이센스x, 모듈x )
7”, HDMI/SDI, FHD
5.5”, HDMI/SDI, FHD
5.5”, HDMI/SDI, FHD(OLED)
5.5”, HDMI/SDI, FHD
7”, HDMI/SDI, FHD
7”, HDMI/SDI, HD
17”, HDMI/SDI, FHD, 2분할
17”, HDMI/SDI, FHD
17”, HDMI/SDI, FHD
24”, HDMI/SDI, FHD
7”, HDMI/SDI, HD

장바구니에 담겼습니다.