NEW
18.5", SDI/HDMI, FHD
NEW
모니터용 / 양쪽손잡이포함/V마운트배터리사용/무선 수신기내장x
NEW
12G-SDI/HDMI / HDR Recording Monitor
5.5”, HDMI/SDI, FHD
7”, HDMI/SDI, FHD
5.5”, HDMI/SDI, FHD(OLED)
5.5”, HDMI/SDI, FHD
7”, HDMI/SDI, FHD
7”, HDMI/SDI, HD
17”, HDMI/SDI, FHD, 2분할
17”, HDMI/SDI, FHD
17”, HDMI/SDI, FHD
24”, HDMI/SDI, FHD
7”, HDMI/SDI, HD
NEW
7", HDMI/SDI, FHD
5”, HDMI/SDI, HD
7 inch, 4K, SDI, HDMI
7 inch, 4K, SDI, HDMI
7 inch, 4K, SDI, HDMI
7 inch, 4K, SDI, HDMI
5 inch, HD, SDI, HDMI
NEW
2CH, HDMI, SDI
증폭기
NEW
송신기 미포함, 추가시 teradek bolt 4k 1ch 대여 필요 / 추가시 총 220,000원입니다.
NEW
4K/30p, 450ft(150m), HDMI In/Out, SDI In / interchange with mars 400s
NEW
4K/30p, 450ft(150m), HDMI In/Out, SDI In / interchange with mars 400s
NEW
NEW
6km 1080p/60fps / Ronin2, dji RS3 호환가능
NEW
1CH, HDMI, SDI
NEW
NEW
400ft (120m), SDI, HDMI
Plus 1000ft (300m)
데이터 무제한
무선영상송수신기, 90m WiFi
7 inch, FHD, SDI / 참고 TERADEK BOLT 4K 무선 수신 불가능
2CH, SDI, HDMI
1CH, SDI, HDMI
2CH, SDI, HDMI
1CH, SDI, HDMI
2CH, SDI, HDMI
1CH, SDI, HDMI
2CH, SDI, HDMI
1CH, SDI, HDMI
NEW
- hollyland mars / mars pro 제품들과는 사용x (호환성안좋음)
In 4CH, Out 1CH, HDMI, 스트리밍 전용
IN 8CH, OUT 12CH, SDI

장바구니에 담겼습니다.